Lưu trữ thẻ: Trại phong đá bạc

Trại Phong Đá Bạc

Trại phong Đá Bạc bị bỏ hoang nhiều năm qua đang là nơi nương náu.....